nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-47/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust. 1 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 135, poz. 2544 )

Zarządzam,  co następuje:

§ 1. Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie zabudowanej działki nr  28/2 o pow.  0,6700 ha  położonej we wsi Laskowo objętej księgą wieczystą nr KW 28 570 nie wykazującą obciążeń.
Plan stracił ważność dnia 31.12.2003r. Do dnia 31.12.2003r. działka objęta była obszarem nieuzranizowanym o przeznaczeniu rolniczym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonym przez Radę Miejska w Rogoźnie. Uchwałą Nr XXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. Uchwałą NrXXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w/w działki objęte są kierunkiem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym obszarem o symbolach M: "tereny o wiodącej funkcji mieszkalnej".

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą w/w działki w wysokości   100.500,00 zł.
Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

§ 4. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 5. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie  382,58 zł .

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 9 Czerwca 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-06-09 09:40:36
data wyworzenia: / 6 Kwietnia 2009