nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.118.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia  16 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.3051, 3053, 3054 i art.285 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony na rzecz „AQUABELLIS” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno obciążającą działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 138/28 położoną przy ul. Lipowej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), zapisaną w księdze wieczystej KW PO1O/00026122/2, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części działki 138/28 odpowiednich służb Aquabellis sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci wodociągowej w 50 oraz kolektora kanalizacji sanitarnej Ks 110 wraz z prawem wstępu na przedmiotową działkę objętą przedmiotową służebnością odpowiednich służb spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

 

§ 2.

Nieodpłatną służebność przesyłu ustanawiam w części działki nr 138/28 w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi kolektorów po 2 m z każdej ze stron osi.

 

§ 3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej nieodpłatną służebność przesyłu ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 23 Sierpnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-08-23 10:36:42
data wyworzenia: Marta Olderek / 23 Sierpnia 2012