nazwa dokumentu: Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXVII/202/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 i 2, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Załącznik Nr 3, o którym  mowa w § 2 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźno.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 28 Listopada 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-11-28 11:36:48
data wyworzenia: / 28 Listopada 2012