nazwa dokumentu: Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno

Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku uchyla uchwałę Nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno

 

Uchwała Nr XXVIII/206/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno.

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1  Ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na przekazanie środków z budżetu gminy w 2013 roku w kwocie 50.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika po prawej stronie ulicy Kotlarskiej i Kościuszki do ronda w miejscowości Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241.

 

§ 2.  Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno, a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w § 1.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 23 Września 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-09-23 13:18:43
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2012