nazwa dokumentu: Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/209/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1.   

1.     Uchwala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.     Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

3.     Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 lipca 2013 roku.

4.     W przypadku zmiany  danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, do ostatniego dnia tego miesiąca. Kolejne opłaty uiszcza się zgodnie z pkt. 2.

 

§ 2.  Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami będą uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nr  35 8951 0009 3900 0114 2000 0010 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 31 Grudnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-12-31 10:16:28
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2012