nazwa dokumentu: Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

Uchwała Nr XXVIII/212/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą:

1)       Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)       Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 3.   

1.       Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:

1)       związanych z realizacją przedsięwzięć,

2)       z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
z późniejszymi zmianami.

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 31 Grudnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-12-31 11:00:48
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2012