nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.1.196.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, póz. 1866) oraz Decyzji nr GN.6845.25.2012 z dnia 16.08.2012 roku, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości gruntowej:

  • grunt (pod ogródek warzywny) o pow. 90 m2, część działki nr 1835/3 przy ul. Mała Poznańska 13 w Rogoźnie

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 050.1.195.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia  2012 roku.

 

 

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW 23844

działka 2358/7

Rogoźno

ul. Fabryczna 5a

45,67  m2

Lokal użytkowy

 

Nieruchomość użytkowana na cele medyczne.

Stawka  czynszu za grudzień 2012 roku wynosi 10,00 zł/m2

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

Oddanie w najem na okres 1 roku w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

W przypadku braku kontraktu z NFZ umowa traci ważność.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego
data dodania: 4 Stycznia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-01-04 11:29:29
data wyworzenia: Zarzd Administracyjny Mienia Komunalnego / 4 Stycznia 2013