nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 5 lutego 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.7.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,  w składzie:

1)       Pan Krzysztof Ostrowski

-         przewodniczący komisji,

2)       Pan Gustaw Wańkowicz

-         członek komisji zgłoszony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Biały Kruk

3)       Pani Maria Kachlicka

-         członek komisji,

4)       Pani Małgorzata Filipiak

-         członek komisji,

5)       Pan Błażej Cisowski

-         członek komisji,

6)       Pan Jarosław Dolatowski

-         członek komisji,

 

 

§ 2.

Komisja może pracować na posiedzeniach przy obecności przynajmniej 4 członków komisji.

 

§ 3.

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.7.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w zakresach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Obronność państwa i wspieranie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Ratownictwo i ochrona ludności”,  w składzie:

1)       Pan Krzysztof Ostrowski

-         przewodniczący komisji,

2)       Pani Maria Kachlicka

-         członek komisji,

3)       Pani Małgorzata Filipiak 

-         członek komisji,

4)       Pan Błażej Cisowski

-         członek komisji,

5)       Pan Jarosław Dolatowski

-         członek komisji,

 

§ 4.

Komisja może pracować na posiedzeniach przy obecności przynajmniej 3 członków komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Jarosaw Dolatowski
data dodania: 18 Lutego 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-02-18 10:18:21
data wyworzenia: Jarosaw Dolatowski / 18 Lutego 2013