nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.25.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 14 lutego 2013 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie gminy Rogoźno w 2013 roku”

w składzie:

Przewodniczący

-         Maria Domagalska

Sekretarz

-         Paweł Andrzejczak

Członek

-         Zbigniew Wiese

Członek

-         Eugeniusz Cieszyński

Członek

-         Daniel Lis

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych
 2. sporządzanie protokołu z postępowania
 3. przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 18 Lutego 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-02-18 10:28:15
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 18 Lutego 2013