nazwa dokumentu: Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej

UCHWAŁA  NR  XXXII/240/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z  dnia 24 kwietnia  2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§1.1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze miasta Rogoźna  przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej. 

2.  Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny w skali 1 : 500  przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 26 Kwietnia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-04-26 13:40:14
data wyworzenia: / 26 Kwietnia 2013