nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.73.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 maja 2013 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.38, art.39 ust.1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XXVI/173/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 15.03.2013 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 39 o pow.2.419m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2, przystępuję do sprzedaży ww. nieruchomości w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości 49.500,00zł.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. 

 

§ 3.

Nabywca działki na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1578) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto 533,12zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 20 Maja 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-05-20 06:50:56
data wyworzenia: / 20 Maja 2013