nazwa dokumentu: Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/251/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 maja 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

       

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  65.177,00 zł i ustala się na kwotę 49.843.832,15 zł

 

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 49.843.832,15 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie     46.720.320,15 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie   3.123.512,00 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.421.512 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 65.177,00 zł i ustala się na kwotę 57.877.138,15 zł

 

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 57.877.138,15 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

 

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie               44.900.073,15 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie 12.977.065,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.761.565,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.       § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  w kwocie 6.877.653,15 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.       § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 718.719 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

7.       § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 5.237.776 zł z tego na:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.597.398 zł w tym na:

a)       zadnia bieżące   3.447.398 zł

b)       zadania majątkowe  150.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.640.378 zł w tym na:

a)       zadania bieżące    1.610.378 zł

b)       zadania majątkowe    30.000 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

  1. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

  1. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 321.430 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 4 Czerwca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-06-04 14:38:27
data wyworzenia: / 4 Czerwca 2013