nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.76.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 maja 2013 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na  nieruchomości gminnej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz  art. 3051, 3053, 3054 i art.285 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu do części gminnej działki położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb JARACZ), oznaczonej ewidencyjnie nr: 387/39 o pow.191m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028702/6, na rzecz właściciela sieci elektroenergetycznej, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, w celu pobudowania przyłącza energetycznego do działek nr: 387/2 i 387/11 oraz na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych linii kablowej nn 0,4 kV oraz wyprowadzania nowych obwodów.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 10 Czerwca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-06-10 10:59:58
data wyworzenia: Marta Olderek / 10 Czerwca 2013