nazwa dokumentu: Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z  dnia 19 czerwca 2013 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (j.t. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Traci   moc    uchwała   nr VI/40/2011  Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 23 lutego  2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Jaracz.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 24 Czerwca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-06-24 13:46:33
data wyworzenia: / 24 Czerwca 2013