nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE  NR OR.0050.1.123.2013

BURMISTRZA  ROGOŹNA

z dnia 18 lipca 2013 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g. ust.2; 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2013r, poz. 594), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Małgorzata Zygadło

nauczyciela w Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. mgr Longina Pijanowska - przewodnicząca – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  2. mgr Justyna Kasprzak - Rzeźniczak - wizytator - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. mgr Danuta Czechowska    dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie,
  4. Eksperci:

-         mgr Grażyna Kordek - Zozula,

-         mgr Aleksandra Pietruczuk,

  1. mgr Anna Polega  - przedstawiciel  ZNP
  2. mgr Danuta Karolak – przedstawiciel  NSZZ Solidarność

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Placwek Owiatowych
data dodania: 25 Lipca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-07-25 07:19:26
data wyworzenia: Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Placwek Owiatowych / 25 Lipca 2013