nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.135.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 lipca 2013 roku

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku.

 

Na podstawie § 13 pkt.4 Uchwały Nr  XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przekazuję upoważnienie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości: 78.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Izabela Kaniewska
data dodania: 25 Lipca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-07-25 07:36:36
data wyworzenia: Izabela Kaniewska / 25 Lipca 2013