nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 04 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151- 60/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 maja 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9 ust. 1-3, § 12 ust.1 i ust.3, § 13 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.3, § 16 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.  Przystępuję do sprzedaży:

1) lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 5 przy ul. Czarnkowskiej, o pow. użytkowej  59,19m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, korytarza, skrytki i altany, położony na parterze budynku nr 2 z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 17,80m2 tj.: boksami gospodarczymi oznaczonymi w inwentaryzacji nr 3g1 o pow. 8,55m2 i nr 3g2 o pow. 5,92m2 usytuowanymi w budynku gospodarczym, oraz piwnicą o pow. 3,33m2 oznaczoną w inwentaryzacji nr 3p , wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 2259/10000

 

2) udziału do działki nr 1117/1 o pow. 856 m2, objętej KW 27549, wynoszącego 2259/10000.

 

§2. Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi, z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 2259/10000 , z udziałem  do działki nr 1117/1 wynoszącym 2259/10000, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 57.414,00zł słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych.

 

§3.1. Wartość  nieruchomości, opisaną w § 2 pomniejszam o  zastosowanie  60% bonifikaty w kwocie 34.448,40 zł.

 

2. Na podstawie zapisów art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zmianami), zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (w/w ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

Okres w/w zobowiązania obejmuje również osoby bliskie które nabyły przedmiotową nieruchomości od pierwotnego nabywcy.

 

§4. Cenę nieruchomości ustalam na kwotę 24.275,60 zł słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy

 

§5. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

 

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 19 Sierpnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-08-19 11:03:39
data wyworzenia: / 6 Maja 2009