nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.158.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. tekst Dz. U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594 z zmianami.) i § 6 ust. 2 lit. a – załącznika do Uchwały Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r – tj. regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr.96, poz.1443 z dnia 14.05.2009r.)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dyrektorom placówek oświatowych przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r. w wysokości:

a)               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

b)               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

c)                Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

d)       Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

e)       Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie  20,00% wynagrodzenia zasadniczego

f)        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

g)       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku  17,00% wynagrodzenia zasadniczego

h)       Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

i)         Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

j)        Dyrektor Przedszkola w Parkowie  16,50% wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2013 r.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZEAPO
data dodania: 3 Września 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-09-03 13:10:48
data wyworzenia: ZEAPO / 3 Września 2013