nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne)

Uchwała nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne).

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami), oraz art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne), oznaczonych ewidencyjnie nr: 338/15, 338/16, 338/22, 338/11, 338/24, 30, 47, 48, 63, 80, 1483/2, 1495/2, 2343/7, 2343/9, 2350/3, 2350/4, 2350/6, 2356/3,2368/6, 2368/9, 2368/32 o łącznej powierzchni 18.161 m2, przedstawionych na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do
uchwały Nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne).


W związku postępowaniem prowadzonym w sprawie darowizny na rzecz Gminy Rogoźno gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne), oznaczonych ewidencyjnie nr: 338/15, 338/16, 338/22, 338/11, 338/24,30, 47, 48, 63, 80,  1483/2, 1495/2, 2343/7, 2343/9, 2350/3, 2350/4, 2350/6, 2356/3, 2368/6, 2368/9, 2368/32 o łącznej powierzchni 18.161m2. Starostwo Powiatowe w Obornikach po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Wielkopolskiego na przekazanie w/w nieruchomości Gminie w drodze darowizny, zwróciło się z wnioskiem o przedstawienie Uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na przyjęcie darowizny w postaci w/w gruntów. W związku z powyższym podjecie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

arkusz mapy nr 4, działki nr 338/15, 338/16, 338/22, 338/11, 338/24

 

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

arkusz mapy nr 1, działki nr 30, 47, 48, 63, 80

 

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

arkusz mapy nr 7, działka nr 1483/2
arkusz mapy nr 8, działka nr 1495/2

 

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XXXVIII/259/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

arkusz mapy nr 5, działki nr 2343/7, 2343/9, 2350/3, 2350/4, 2350/6, 2356/3,2368/6, 2368/9, 2368/32

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 8 Maja 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:40:44
data wyworzenia: / 6 Maja 2009