nazwa dokumentu: Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr XXXVIII/260/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z §4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r. ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki gruntu nr 1518/10 i 1519/6 o łącznej pow. 159 m2 położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie, na rzecz użytkownika wieczystego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie do
uchwały Nr XXXVIII/260/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Rada Miejska w §4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł. Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością Gminy Rogoźno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XI/72/2007 z dnia 27.06.2007r (Dz. U. Woj. Wlkp. nr 126 poz. 2887, 2007), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „U-3” - zabudowa usługowa z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw. Wartość w/w nieruchomości przewyższa kwotę 10.000zł w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 8 Maja 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:39:19
data wyworzenia: / 8 Maja 2009