nazwa dokumentu: Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/276/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2013 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2014 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.

1.       Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)       kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.493,24m2 w wysokości 23,52 zł/m2,

2.       Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.       Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/276/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2014 roku na administrowanie komunalnym zasobem  mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych
o powierzchni 11.493,24m2 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

·     Średnia stawka czynszu w lokalu   3,60 zł/m2 miesięcznie

·     Średnia kwota zaliczek 2,75 zł/m2

·     Koszty wynagrodzeń i administracyjne 2,81 zł/m2 miesięcznie

·     Różnica opłat: 3,60-2,75-2,81 = - 1,96 zł/m2 miesięcznie

Dopłata 1,96 x 12 m-cy = 23,52 zł/ m2 rocznie

23,52 zł x 11.493,24m2= 270.321 zł

23,52 zł/m2

rocznie

270.321,00

270.321,00

 

RAZEM:

X

270.321,00

270.321,00

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 6 Grudnia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-12-06 12:40:02
data wyworzenia: / 6 Grudnia 2013