nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 240/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.240.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 grudnia 2013 r.

 

w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 2ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 , § 14 ust.7 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 98, poz. 1866 z 2010 r.

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Oddać w dzierżawę Przedsiębiorstwu BIMEX-BETON s.c., Lesław Janachowski, Bartosz Janachowski, na okres 7 lat bocznicy kolejowej przebiegającej przez działki   nr 31,49, 50, 75, 76, 93 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00019630/4, nr 51, 66 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00022841/0, nr 30, 47,48, 63 i 80 objęte księgą wieczystą nr KW P010/00028476/2 o łącznej pow. 2,1708 ha, stanowiące własność Gminy. 

 

Wyżej wymienione grunty (bocznica kolejowa) umożliwi realizowanie dostaw materiałowych bezpośrednio od torów kolejowych PKP do hali produkcyjnej jak również dojazd i dostęp innych podmiotów do swoich gruntów.

 

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę działek wykazanych w §1 w kwocie 653,35 zł. brutto miesięcznie.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi     i oferty.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Iwona Ostrowska
data dodania: 27 Grudnia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-12-27 13:42:32
data wyworzenia: Iwona Ostrowska / 27 Grudnia 2013