nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.18.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.3051, 3053, 3054 i art.285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony na rzecz „AQUABELLIS” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno obciążającą działki oznaczone ewidencyjnie nr: 65/9 o pow.864m2, 65/10 o pow.406m2 i 65/11 o pow.38m2, położone w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ), zapisane w księdze wieczystej KW PO1O/00028491/3, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww.  gminnych działek odpowiednich służb Aquabellis Sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci wodociągowej wraz z prawem wstępu na przedmiotowe działki objęte przedmiotową służebnością odpowiednich służb spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

 

§ 2.

Nieodpłatną służebność przesyłu ustanawiam do części działek nr: 65/9, 65/10 i 65/11 w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi sieci wodociągowej po 2 m z każdej ze stron osi.

 

§ 3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej nieodpłatną służebność przesyłu ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 31 Stycznia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-01-31 12:00:15
data wyworzenia: Marta Olderek / 31 Stycznia 2014