nazwa dokumentu: Uchwała nr XLI/304/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA Nr XLI/304/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 stycznia 2014 r

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomoc de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013) oraz przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, ze zm.)

 

§ 2.

Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR brutto.

 

§ 3.

1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona  w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nową inwestycję zrealizowaną na terenie Gminy Rogoźno.  

2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z budową lub rozbudową budynków i obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i żródeł finansowania


§ 4.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości : grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej  stanowiące nową inwestycję w rozumieniu § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie przysługuje  po zakończeniu budowy nowej inwestycji i rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono przesłanki wynikające z § 6 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.).

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje  przedsiębiorcy przez okres:

1)       1 roku, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą 250.000 zł

2)       2 lata, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą 500.000 zł

3)       3 lata  jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą 1.000.000 zł 

4)       4 lata  jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą 7.000.000 zł

4. Przy obliczaniu wysokości nakładów inwestycyjnych, uwzględnia się koszty inwestycji w środki trwałe ustalone zgodnie z przepisami ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2013r., poz. 330 ze zm.). 


§ 5.

Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nowych inwestycji związanych z działalnością handlową, zajętych na stacje paliw, stacje bazowe telefonii cyfrowych,elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni  oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe  wobec budżetu Gminy Rogoźno.

 

§ 6.

Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 4 jest spełnienie łącznie następujących przesłanek :

1) dokonanie przez przedsiębiorcę w terminie do 12 m-cy od zakończenia nowej inwestycji pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Rogoźna zamiaru korzystania z pomocy - wg  załącznika nr 1 do uchwały,

2) złożenie oświadczenia o utrzymaniu nowo utworzonej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat  licząc od  dnia zakończenia inwestycji – wg druku nr 1 do załącznika nr 1, 

 

3) przedłożenie wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

4) złożenie deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości,

5) złożenie dokumentów potwierdzających zakończenie i wartość nowej inwestycji – wg  załącznika nr 2 do uchwały,

6) złożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

§ 7.

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 5, jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków  uprawniających do zwolnienia w ramach pomocy de minimis najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 powiadomi organ podatkowy traci prawo do tego zwolnienia od miesiąca, w którym utracił te warunki.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.

5. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową.

6. Jeżeli przedsiębiorca nie utrzyma nowej inwestycji przez okres, o którym mowa w  § 6  pkt 2 wówczas stosuje zapisy ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o utracie prawa do zwolnienia.


§ 8.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości  w okresie korzystania z tej formy pomocy jest  zobowiązany do 31 stycznia każdego roku podatkowego do  przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały otrzyman ejw bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informacji o której mowa w § 6 pkt 3

 

§ 9.

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do przedsiębiorców,którzy nabyli prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie przepisów  Uchwały Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz Uchwały Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  30 listopada 2011r zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

§ 10.

Organ udzielający pomocy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Wartość pomocy publicznej wyrażona jest w kwocie pieniężnej w przeliczeniu na euro według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia faktycznego przysporzenia korzyści finansowych.


§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku 2014 i obowiązuje nie dłużej niż do 30 czerwca 2021r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 5 Lutego 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-02-05 11:44:14
data wyworzenia: / 5 Lutego 2014