nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.62.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) art.38, art.39 ust.1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010 r.) oraz Uchwały nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 04 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego - Plac Karola Marcinkowskiego 12/8 w Rogoźnie o pow. użytkowej 75,91m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II piętrze, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 8,29m2, tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 8g o pow.5,93m2 i piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p o pow.2,36m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8420/67966 oraz udziałem do działki gruntu nr 1816/2 o pow.810m2, objętej KW PO1O/00035035/1 wynoszącym 8420/67966, przystępuję do sprzedaży ww. nieruchomości lokalowej w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości 90.000,00zł

Ustalona w oparciu o  operat szacunkowy cena jest ceną netto.

 

§ 3.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto 2.104,70zł.

 

§ 5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 15 Kwietnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-04-15 13:19:58
data wyworzenia: Marta Olderek / 15 Kwietnia 2014