nazwa dokumentu: Uchwała nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Uchwała Nr XLV/344/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogożna z dnia 28 lutego 2014 roku, Uchwała Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.87.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

       

1.        Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 82.570,10 zł i ustala się na kwotę         50.627.631,31 zł

2.        Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.627.631,31 zł z tego:

1)    Dochody bieżące w kwocie  45.724.757,41 zł

2)    dochody majątkowe w kwocie  4.902.873,90 zł w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie     4.269.348,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.        Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 1.332.429,90 zł i ustala się na kwotę 51.638.081,33 zł

 

4.        Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  51.638.081,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie  45.511.424,24 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie          6.126.657,09 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których  mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  4.580.168,02 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5.        § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 1.010.450,02 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1.         Określa się łączna kwotę planowanych przychodów  2.665.000,00 zł

2.         Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.654.549,98 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 uchwały
budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6.        § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.301.639 zł z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.409.785 zł w tym na:

a)       zadania bieżące      3.297.081 zł

b)       zadania majątkowe                  112.704 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.891.854 zł  w tym na:

a)      zadania bieżące     2.131.854 zł

b)      zadania majątkowe                 760.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.        § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

         „§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody   1.968.321 zł

2) koszty          1.972.321 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8.        § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”

 „§ 9 Ustala się roczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do:

1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.493,24m2 w wysokości 23,52zł/m2

2) remontu lokali mieszkalnych w wysokości 419,01 zł/m2.

 

9.        § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 § 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 289.672 zł oraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  5.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

10.    § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 „§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.   Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 241.451 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

11.    § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

                „§13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.150.000 zł, w tym na:

1.     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.900.000 zł.

 

12.    § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14  Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)       na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.900.000 zł,

b)       o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.250.000 zł,

2)         dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,

 

3)         przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,

 

4)         przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 17 Czerwca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-06-17 13:26:48
data wyworzenia: / 17 Czerwca 2014