nazwa dokumentu: Uchwała Nr XL/263/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr XL/263/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 27 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880 ze zm.),
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje się wyznaczenie obszaru Natura 2000 w rejonie wsi Garbatka i Ruda, na następującym terenie:
 - na północ od linii kolejowej Rogoźno-Krzyż, do ujścia Strugi Sokołowskiej, ze względu na planowaną budowę ronda i obwodnicy w miejscowości Ruda (droga krajowa nr 11) i obwodnicy Rogoźna( droga wojewódzka nr 241- Wągrowiec- droga krajowa nr 11).

§ 2. Zwraca się uwagę, że w obrębie miejscowości Garbatka znajduje się obszar objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi uchwałami Nr IX/85/2003 z 28.08.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka- dla terenu zabudowy usługowo produkcyjnej „GARBATKA 1”, oraz Nr IX/86/2003 z 28.08.2003r. sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka- dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej „GARBATKA 2”.
Ponadto w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonym 30 kwietnia 2008 roku,  pozostały teren przeznaczony jest również pod zabudowe produkcujną i usługową.

§ 3. Pozostałe planowane obszary Natura 2000 nie wymienione w § 1 opiniuje się pozytywnie.

§ 4. Wnioskuje się o objęcie obszarem Natura 2000, terenu łąk w miejscowości Międzylesie,  między drogą Murowana Goślina -Rogoźno, a drogą Rogoźno-Boguniewo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/263/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej w Rogoźnie o wydanie opinii dotyczącej planowanych obszarów Natura 2000.

Rada Miejska po zapoznaniu się z proponowanymi obszarami, które mają być objęte Naturą 2000 negatywnie odniosła się do terenów wyznaczonych na północ od linii kolejowej Rogoźno-Krzyż ze względu na planowaną budowę obwodnicy (droga krajowa nr 11) oraz budowę ronda planowanego w roku 2011, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241 w miejscowości Ruda , jak również obwodnicy Wągrowiec- Rogoźno ( droga wojewódzka nr 241 do drogi nr 11).
Wyznaczenie tych obszarów może skutkować zaniechaniem prowadzenia inwestycji w tym rejonie, które planowane są na najbliższe lata. Planowany obszar Natura 2000 przylega do terenu silnie zurbanizowanego, jakim jest miasto Rogoźno, oraz do terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno. 
Proponowany dodatkowo obszar NATURA 2000 łąk w Międzylesiu podyktowany jest występowaniem na tym terenie m.in. przepiórki, pustułki, żurawia, a przedewszytskim ginącego w skali Europy derkacza.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Do uzasadnienia załączono mapkę obejmującą planowany obszar NATURA 2000, kolorem czarnym oznaczono teren, o którego włączenie się wnioskuje, czarnymi krzyżykami oznaczono obszar zaopiniowany negatywnie.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 29 Maja 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:37:24
data wyworzenia: / 29 Maja 2009