nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty\" w Parkowie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 1.108.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty" w Parkowie.

 

Na podstawie art. 36a. ust.6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2013r. Poz. 594 ze zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

  1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty" w Parkowie powołuje się Komisję Konkursową.
  2. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia OR.0050.1.108.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

Skład Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty" w Parkowie:

 

Przewodniczący:

przedstawiciel organu prowadzącego – Longina Pijanowska

 

Członkowie:

przedstawiciele organu prowadzącego – Krzysztof Ostrowski, Wiktor Jaworski

 

przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Krzysztof Skrętny, Wojciech Wasielewski

 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Małgorzata Białas

 

przedstawiciel Rady Rodziców – Waldemar Robert Prażuch

 

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Grażyna Karoń

 

przedstawiciel NSZZ „Soliddarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rogoźnie – Danuta Karolak

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZEAPO
data dodania: 1 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-01 14:01:21
data wyworzenia: ZEAPO / 1 Lipca 2014