nazwa dokumentu: Uchwała nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR  XLVI/350/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 594ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:

1. część działki nr 532 o pow. 4,84 ha, położonej w Gościejewie, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, na okres 5 lat.

2. część działki nr 509 o pow. 2,76 ha, położonej w Gościejewie, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, na okres 5 lat.

3. działki nr 91 o pow. 0,8 ha, położonej w Cieślach, stanowiącej własność Gminy Rogoźno, na okres 5 lat.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 9 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-09 10:59:07
data wyworzenia: / 9 Lipca 2014