nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.97.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruc

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.125.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 lipca 2014 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia  nr OR.0050.1.97.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.40d ust.2 ustawy z dnia 05 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.897) oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0050.1.97.2014 z dnia 05 czerwca 2014 r. zmienia się wysokość kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży działki 65/10 o pow.406m2, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno, - KW PO1O/00028491/3 określonych w §2 ust.3 z kwoty 1.419,56zł na 1.457,56zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem złote 56/100).  

 

§ 2.

Łączna cena sprzedaży działki 65/10 z zastosowaniem bonifikaty 50% oraz z doliczeniem kosztów przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży określona w §2 ust.4 zarządzenia nr OR.0050.1.97.2014 z dnia 05 czerwca 2014 r. z kwoty 4.869,56zł brutto zmienia się na 4.907,56zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedem złote 56/100).

 

§ 3.

Pozostałe zapisy zarządzenia nr OR.0050.1.97.2014 z dnia 05 czerwca 2014 r., pozostają bez zmian.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 23 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-23 12:17:35
data wyworzenia: Marta Olderek / 23 Lipca 2014