nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.146.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku.

 

Na podstawie § 14 pkt.3 Uchwały Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przekazuję upoważnienie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Budziszewku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00 /l00).

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Izabela Kaniewska
data dodania: 18 Sierpnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-08-18 09:29:39
data wyworzenia: Izabela Kaniewska / 18 Sierpnia 2014