nazwa dokumentu: Uchwała nr XL/271/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

Uchwała nr XL/271/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art.175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej  na zadanie bieżące w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 20.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

 

§ 2.         Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w § 1.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/271/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

 

W dniu 03 marca 2009 roku wpłynął wniosek do Rady Miejskiej w Rogoźnie  o dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. W zajęciach dla osób niepełnosprawnych bierze udział 30 osób w tym 15 osób z terenu naszej gminy.

Dzięki uczestnictwu w rehabilitacji, osoby niepełnosprawne nie są izolowane w swych środowiskach, czują się potrzebne, doceniane i dowartościowane.

 

Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 2 Czerwca 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:28:05
data wyworzenia: / 2 Czerwca 2009