nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.1.154.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), Decyzji Burmistrza Rogoźna Nr GN.6845.26.2014.OI, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości gruntowej:

grunt o pow. 17,5 m2, część działki nr 1443/8 położona przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.1.154.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2014 roku.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

KW PO10/00022/08/0

Działka 1443/8

ul. Seminarialna

Rogoźno

17,50 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana pod garaż wolnostojący.

Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu pod zabudowę garażową

1,00 zł/m2/rok

- nie mniej niż 30zł/rok

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZAMK
data dodania: 3 Września 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-09-03 13:21:06
data wyworzenia: ZAMK / 3 Września 2014