nazwa dokumentu: Uchwała Nr XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

UCHWAŁA NR XL/274/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z  póżn.  zm.) oraz art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52,  poz. 420).

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok.

 

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  możliwe jest tworzenie jednostek pomocniczych. Na potrzeby tych właśnie jednostek  dnia 01 kwietnia 2009 roku  weszła w życie Ustawa o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420). Zapisy przytoczonej Ustawy regulują zakresy zadań jakich mogą się podejmować sołectwa, tryb przyznawania środków oraz ich wysokość.

Dlatego zgodnie z art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 22 Kwietnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:24:47
data wyworzenia: / 2 Czerwca 2009