nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0050.1.170.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 11 września 2014r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art.35, art.37 ust. 1 i art.67 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami )w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866)

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Rogoźno, działkę nr 28/1 o pow. 0,20 ha, położoną w Laskowo, objętą księgą wieczystą Nr PO1O/00028570/1

 

§ 2.

Cenę wywoławcza działki nr 28/1, sprzedawca ustala na kwotę 20.000,00zł brutto: słownie: dwadzieściatysięcyzłotych.

Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz,1054 z zm.)../.

 

§ 3.

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki gruntu.

 

§ 4.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link – przetargi i oferty

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Eugenia Zabder
data dodania: 11 Września 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-09-11 16:02:29
data wyworzenia: Eugenia Zabder / 11 Września 2014