nazwa dokumentu: Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 września 2014 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 i 2, ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Paragraf trzeci Uchwały Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  1. Opłata wynosi 1,00 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 i podlega waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

1. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenie opłaty określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

2. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 2 Października 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-10-02 13:26:39
data wyworzenia: / 2 Października 2014