nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.1.176.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 września 2014 roku

 

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się tiret pierwszy w § 1 Zarządzenia Nr 86/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy.

 

§ 2.

Lokal nr 6 w budynku przy ul. Lipowej 43 składający się 2 izb (pokój i kuchnia) o powierzchni użytkowej 24,64 nr, o którym mowa w § 1 jest lokalem mieszkalnym.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Anna Bartol
data dodania: 6 Października 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-10-06 07:01:49
data wyworzenia: Anna Bartol / 6 Października 2014