nazwa dokumentu: Uchwała nr III/14//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2014 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2015 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.1. Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych 28,92 zł/m2,

2) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi 40,20 zł/m2,

3) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 29,88 zł/m2.

2. Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2015 roku na administrowanie komunalnym zasobem  mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Dopłata do eksploatacji lokali socjalnych:

a) stawka obowiązującego czynszu 1,06 zł/m2 x 131,70m2x 12 miesięcy = 1.675,22zł

b) średnia stawka obowiązująca czynszu 3,47-1,06 = 2,41zł/m2

c) dopłata 2,41zł/m2 x 131,70 x 12 miesięcy = 3.808,76 = 28,92 dopłata roczna

28,92 zł/m2

rocznie

3.808,76

3.808,76

2.

Dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi:

a) kwota odszkodowania 6.257,08 miesięcznie : 1868,58m2  = 3,35 zł/m2x 12 m-cy = 40,20 zł/m2

b) roczna kwota odszkodowania 6.257,08x 12 = 75.084,96 zł

40,20 zł/m2

rocznie

75.116,92

75.084,96

3.

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

a) powierzchnia użytkowa 11.661,65 m2

b) średnia stawka czynszu 3,49 zł/m2

c) średnia kwota zaliczek 2,81 zł/m2

d) Koszty administracyjne wraz z wynagrodzeniami 3,17zł/m2

e) Różnica opłat 3,49 – 2,81-3,17 = 2,49 zł/m2 miesięcznie

f)  Dopłata roczna 2,49x12 =29,88 zł/m2x11.661,65m2= 348.450,10

29,88 zł/m2 rocznie

348.450,10

348.450,10

 

RAZEM:

X

427.375,78

427.343,82

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 18 Grudnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-12-18 16:05:45
data wyworzenia: / 18 Grudnia 2014