nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.172.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia  nr OR.0050.1.172.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.1 pkt 29 (art.40d ust. 2) ustawy z dnia 05 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.897) oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0050.1.172.2014 z dnia 15 września 2014 r. zmienia się wysokość kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży gminnej działki nr 100/1 o pow.726m2, położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej określonych w §2 ust.2 z kwoty 3.277,62zł brutto na 3.327,62zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złote 62/100).

 

§ 2.

Łączna cena sprzedaży działki 100/1 z doliczeniem kosztów przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży określona w §2 ust.3 zarządzenia nr OR.0050.1.172.2014 z dnia 15 września 2014 r.  z kwoty 23.277,62zł zmienia się na 23.327,62zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złote 62/100).

 

§ 3.

Pozostałe zapisy zarządzenia nr OR.0050.1.172.2014 z dnia 15 września 2014 r., pozostają bez zmian.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 14 Stycznia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-01-14 10:54:49
data wyworzenia: Marta Olderek / 14 Stycznia 2015