nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu

Zarządzenie Nr OR.0050.1.5.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu.

 

Na podstawie §10 ust.3 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 2010 Nr 98, poz. 1866) Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustalam wysokość zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem  dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu na kwotę 1.100,00zł, co stanowi równowartość przeciętnej ceny za sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz działki na której znajduje się budynek mieszkalny, wynikającej z umowy nr GN.272.1.2015.PR z dnia 09.01.2015r         .

 

§ 2.

Kwota zadatku ustalona niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia 31.12.2015r.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Roman Pitkowski
data dodania: 21 Stycznia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-01-21 13:51:16
data wyworzenia: Roman Pitkowski / 21 Stycznia 2015