nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr OR.0050.1.20.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 stycznia  2015 roku

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 

Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  z  2013r.  poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz  art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1202) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powołuję z dniem 01lutego 2015 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza

Panią  mgr  RENATĘ  TOMASZEWSKĄ

 

§ 2.

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Boena Nowak
data dodania: 20 Lutego 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-02-20 07:33:40
data wyworzenia: Boena Nowak / 20 Lutego 2015