nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowyc

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.29.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 18 lutego 2015 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku

w składzie:

Przewodniczący – Renata Tomaszewska

Sekretarz – Paweł Andrzejczak

Członek – Tadeusz Zygmunt

Członek – Zbigniew Wiese

Członek – Eugeniusz Cieszyński

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
 2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji
 3. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych
 2. sporządzanie protokołu z postępowania
 3. przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 23 Lutego 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-02-23 09:21:06
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 20 Lutego 2015