nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.37.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 lutego 2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 11, 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr 111/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

 

§ 2.

Realizacja zadań publicznych obejmie następujący zakres działalności:

-   „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej",

-   „Obronność państwa i wspieranie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

-   „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

 

§ 3.

Otwarty konkurs ofert ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogoźno.

 

§ 4.

Powołana przez Burmistrza Rogoźna odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa zaopiniuje złożone w konkursie oferty i przedłoży Burmistrzowi Rogoźna propozycję podziału środków do akceptacji.

 

§ 5.

Uruchomienie środków nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyłonionymi w drodze postępowania konkursowego.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 6 Marca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-08 16:01:31
data wyworzenia: / 6 Marca 2015