nazwa dokumentu: Uchwała nr VII/58//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Rogoźnie, część działki nr 1512/22

UCHWAŁA NR VII/58/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Rogoźnie, część działki nr 1512/22 .

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonego w Rogoźnie przy ul. Kościuszki, oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 1512/22 o pow. 210 m2, własność Gmina Rogoźno, na czas nieoznaczony.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 13 Kwietnia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-04-13 14:21:38
data wyworzenia: / 13 Kwietnia 2015