nazwa dokumentu: Uchwała nr VII/65//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr  VII /65 /2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2012r., poz. 1356 ze zm. ) i Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020 Rada Miejska w Rogoźnie  uchwala, co następuje:

 

§ 1. W  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.03.2014r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

 

II.         Dochody 280.000,00 zł

Wydatki 280.000,00 zł

 

Zwiększa się wydatki  do  zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Preliminarz zadaniowy:

pkt 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 5.600,00

Plan po zmianie   53.600,00

 

zmniejsza się wydatki w zadaniu:

pkt 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy, pomocy psychospołecznej i prawnej, obsługa i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, poprawa funkcjonowania działąjacych świetlic opiekuńczo-wychowaczych 5.600,00

Plan po zmianie 99.650,00

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 13 Kwietnia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-04-13 14:46:47
data wyworzenia: / 13 Kwietnia 2015