nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.92.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno w składzie:

Przewodniczący – Tadeusz Zygmunt

Sekretarz – Paweł Andrzejczak

Członek – Renata Tomaszewska

Członek – Beata Ryga

Członek – Beata Magdziarz

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1.      dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

2.      nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji

3.      dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.      dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych

2.      sporządzanie protokołu z postępowania

3.      przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

4.      dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

1.      dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych

2.      dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności

3.      dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych

4.      dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 15 Maja 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-05-15 12:31:16
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 30 Kwietnia 2015