nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIII/294/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Uchwała Nr XLIII/294/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t.  z 2005r. Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami),

 

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.    Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującą w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

 

§ 2. 1.     Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej w wysokości 5,62 zł do 1m² powierzchni użytkowej w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.

 

 2.      Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków zakładu.

 

 

§ 3.   Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie przedstawia Burmistrzowi Rogoźna rozliczenie roczne otrzymanej dotacji do 31 stycznia następnego roku, wykazując wyliczenie kwot stosownie do zrealizowanych zadań, wielkość otrzymanej dotacji oraz ewentualne kwoty do zwrotu.

 

 

§ 4.1.      Podmiot, o którym mowa w § 1, otrzymujący dotację przedmiotową zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej lub pozaksięgowej w sposób umożliwiający jej rozliczenie.

 

2.      W przypadku nie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, pobrana w roku budżetowym dotacja podlega zwrotowi w całości na rachunek budżetu gminy wraz z należnymi odsetkami, których bieg rozpocznie się od dnia przekazania dotacji z budżetu.

 

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji udzielonych w 2009 roku.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/294/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

Zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 r, Nr 249 poz. 2104 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja przedmiotowa jest jednym z rodzajów dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Według art. 106 ust. 2 pkt.3 w/w ustawy dotacja przedmiotowa, jest dopłatą z budżetu do określonego rodzaju wyrobu lub usługi kalkulowana według stawki jednostkowej.

Przychody zakładu nie stwarzają możliwości pełnego zabezpieczenia środków na niezbędne remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego. W projekcie uchwały proponuje się ustalenie jednostkowej stawki dotacji do działalności związanej z administrowaniem zasobów mieszkaniowych w wysokości 5,62 zł/m² powierzchni. Stawki te zostały skalkulowane na podstawie różnicy planowanych do poniesienia kosztów, które wynoszą 21,60 zł/m2 i planowanych wpływów na poszczególne zadania.

 

Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych w nie pogorszonym stanie, powodują pogarszanie się sytuacji finansowej Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie i wzrost zobowiązań. Sytuacja ta powoduje zmniejszanie środków własnych przeznaczanych na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i konieczność zwiększania dopłat z budżetu Gminy do remontów.

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem przyznania i udzielenia dotacji dla zakładu budżetowego jest ustalenie stawki jednostkowej dotacji.

W przypadku jej nie ustalenia nie ma możliwości przekazywania dotacji. Dotyczy to nie tylko dotacji na utrzymanie lokali i budynków komunalnych. Kwoty i zakres dotacji są uchwalane w uchwale w sprawie budżetu na dany rok. Stawki dotacji przedmiotowych na określone zadania ustala odrębna uchwała rady gminy.

 

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 5 Września 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-19 13:00:41
data wyworzenia: / 5 Września 2009