nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 164/2009 z dnia 30 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-164/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 września 2009r.

 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związki z art.33 ust.1 i ust.3a ustawy z  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami) w związku z 1 § uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.  Rozwiązać umowę o oddanie w użytkowanie wieczyste prawa własności działek nr: 2380/4, 2380/10, 2380/11, 2380/13, 2380/15 o łącznej pow. 6 902m2, położonych przy ul. Przemysława II  i działki nr 1449/2 o pow. 513m2, położonej przy ul. Seminarialnej objętych księgą wieczystą nr KW PO10/00019043/2 oraz działki nr 2379/1 o pow. 1 640m2 , położonej przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą nr KW PO10/00027077/8.

 

 

§2. Warunki rozwiązania prawa użytkowania wieczystego określone zostaną w protokole uzgodnień.

 

§3. Koszty umowy notarialnej ponosi użytkownik wieczysty.

 

§4. Koszty opracowań geodezyjnych ponosi użytkownik wieczysty w kwocie 506,90zł brutto. 

 

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 1 Października 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-10-01 06:55:18
data wyworzenia: / 1 Października 2009