nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 158/2009 z dnia 28 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-158/2009

Burmistrza Rgoźna 

z dnia 28 września 2009r.

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2 ust.3, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz.2544),

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1. Po przeprowadzeniu pierwszego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 360 o pow. 0,43 ha  położonej w obrębie ew. Pruśce, objętej księgą wieczystą nr KW 28 489 niewykazującą obciążeń , w wyniku którego nie wyłoniono nabywcy, do drugiego przetargu obniżam cenę wywoławczą o  10 %.

 

§ 2. Cena wywoławcza po obniżeniu wynosi   34.236,00 zł.

 

§ 3. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie rat. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535/.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 5 Października 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-10-16 11:31:33
data wyworzenia: / 5 Października 2009