nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 188/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-188/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia  30 listopada 2009r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1,  § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 1659/2 o pow. 77m2 położoną przy ul. Wąskiej w Rogoźnie,  objętą księgą wieczystą nr KW 25029 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jako część nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1658 będącej własnością nabywcy.

 

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§2. 1.Cenę działki nr 1659/2, sprzedawca ustala na kwotę 3.916,00zł netto. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

2.Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), oraz na wniosek zainteresowanych, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale nr XLVI/322/2009 z dnia 25.11.2009r.,  udzielam bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50% tj. 1.958,00zł.

3. Cenę działki nr 1659/2, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę 2.388,76 zł brutto, którą nabywcy nieruchomości zobowiązują się wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w Banku Spółdzielczym nr konta 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010,  najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 

§3. Nabywcy działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

 

§4. Nabywcy ponoszą koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1.709,22zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 3 Grudnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-12-03 06:56:45
data wyworzenia: / 3 Grudnia 2009